TCM INSTITUT - vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Souhlas a poučení subjektu údajů

Odesláním přihlášky na vybraný seminář, kurz či přednášku udělujete společnosti TCM BOHEMIA s.r.o., IČ: 037 90 037, DIČ: CZ03790037, sídlo Národní 339/11, 110 00 Praha 1 (dále jen „pořadatel“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se z. č. 101/2000 Sb.

Pro uzavření smlouvy a zajištění průběhu vybrané akce s Vámi potřebujeme komunikovat, a proto Vás tímto žádáme (vyplněním přihlášky) o sdělení identifikačních a kontaktních údajů (jméno, příjmení, titul, poštovní a emailová adresa, telefon), které využíváme rovněž k marketingovým účelům, například zasílání pozvánek na další akce pořádané společností TCM BOHEMIA s.r.o.

Absolventi čtyř a půlletého studia školy tradiční čínské medicíny odesláním přihlášky na vybraný seminář, kurz či přednášku současně vyslovují svůj souhlas se zveřejněním údajů o své osobě na studentských webových stránkách TCM INSTITUTU, a to v rozsahu příjmení, jméno a město působení.

Odesláním přihlášky též výslovně souhlasíte s pořízením fotografií (či jiným zachycením Vaší podoby) a jejich rozšiřováním pořadatelem v souladu s § 84 a násl. OZ, ať v podobě hmotné nebo digitalizované během jím pořádaných akcií. Nesouhlas musí být výslovně prohlášen.

Pořadatel je na základě tohoto souhlasu oprávněn pořízené fotografie (či jiná zachycení Vaší podoby) dále šířit a reprodukovat pro účely své propagace (webové stránky, sociální sítě a ostatní propagační materiály) a k jiným marketingovým účelům. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou a máte právo jej kdykoli odvolat v souladu s § 87 odst. 1 NOZ, a to písemně na adresu pořadatele.

V případě dlouhodobějších akcí evidujeme i údaje o průběhu a výsledcích jejich absolvování. Vaše údaje jsou zpracovávány a shromažďovány pouze k výše uvedeným účelům. Jejich zpracováním jsou pověření naši zaměstnanci a osoby zajišťující organizaci a realizaci jednotlivých akcí, a to v našem sídle nebo na našem kontaktním pracovišti v Hluboké nad Vltavou, nám. Čsl. armády 26. Vaše klientské složky i námi využívaný počítačový systém, v nichž jsou osobní údaje uloženy, odpovídajícím způsobem zabezpečujeme před přístupem nepovolaných osob tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému zneužití osobních údajů. Po uskutečnění vybrané akce uchováváme údaje po dobu uloženou předpisy v oblasti daňové a účetní evidence. Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým údajům, na sdělení informace o jejich zpracování a případně na jejich opravu, blokaci, doplnění nebo likvidaci dle 21 z. č. 101/2000 Sb.

TCM Institut

TCM BOHEMIA, Národní 11, 110 00 Praha 1
T: 222 075 282, M: 603 201 686, 604 203 221, E: seminare@tcminstitut.cz

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTŮ